Jelen oldalon található társaságunk általános szerződés feltételei és a honlap használatára vonatkozó előírások. Kérjük, hogy csak és kizárólag abban az esetben használja a honlapunkat, továbbá vegye fel a kapcsolatot velünk termékeink értékesítése kapcsán, ha az alább található általános szerződési feltételeket elfogadja.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Bevezető rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) kiadója a Komplett-Text Bt. (a továbbiakban „Eladó”). Az Eladó adatai a következők:
   1. székhely: 4031 Debrecen, Zelemér utca 31. 2. em. 4.;
   2. telephely és üzlethelyiség: 4025 Debrecen, Postakert utca 2.;
   3. cégjegyzékszám: 09-06-013950;
   4. adószám: 22194347-2-09;
   5. bejegyző cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, Debrecen
   6. e-mail:info@munkaruhadebrecen.hu;
   7. képviselő és üzletvezető: Tóth György és Tóth Györgyné;
   8. bankszámlaszám: 11600006-00000000-15402226
   9. telefon: +36 52 311 641 és +36 30 327 7970;
  2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az ÁSZF kiadásának elsődleges célja az Eladó által a Vevőnek munkavédelmi és munkaruházati termékek szállítására vonatkozó szerződési feltételek megállapítása. Jelen ÁSZF kiterjed az Eladó honlapjának (www.munkaruhadebrecen.hu) használatára is.
  3. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, úgy jelen ÁSZF rendelkezéseit tekintik irányadónak szerződéses jogviszonyukra. A Vevő a jelen ÁSZF rendelkezéseit szerződések tekintetében az ajánlattételi felhívás megtételével kifejezetten elfogadja. Az Eladó honlapjának (www.munkaruhadebrecen.hu) felhasználója a honlap használatával elfogadja jelen ÁSZF honlapra vonatkozó rendelkezései is.
  4. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, továbbá nem a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződések nem tekinthetők elektronikus szerződésnek sem. Ennek megfelelően az Eladó hivatalos honlapja (www.munkaruhadebrecen.hu) sem minősül webshopnak. Az Eladó magatartási kódexnek nem veti alá magát.
 2. Fogalom meghatározások
  1. Árjegyzék: az Eladó hivatalos honlapján (www.munkaruhadebrecen.hu) közzétett Termékekre vonatkozó listaárak ideértve az ’Akciós Termékeket’ és a ’Újdonságként’ megjelölt termékek árait vagy az Eladó és a Vevő között szerződéssel megállapított egyedi, szerződéses árakat. A szerződéses árak minden esetben bruttó árak, amelyek tartalmazzák ÁFÁ-t. Az Eladó törekszik arra, hogy az Árjegyzékben feltüntetett árak naprakészek és frissek legyenek, továbbá, hogy azokat az Eladó biztosítani tudja a Vevőnek, e tekintetben azonban kifejezetten tájékoztatja a Vevőt, hogy az Árjegyzék nem minősül ajánlattételnek az Eladó részéréről, amely így az Eladót nem kötelezi. A honlapon közzétett árakat az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani, amely a honlapon való közzétételtől hatályosul.
  2. Egyedi Termék: az Eladó által a honlapján nem kínált egyéb Termék.
  3. Felek: Eladó és Vevő.
  4. Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata (ajánlattétele), amely során a Vevő Termékeket rendel meg az Eladótól és amely a jelen ÁSZF­ben leírtakkal összhangban kerül elkészítésre.
  5. Termékkatalógus: elektronikus formában elérhető az Eladó hivatalos honlapján (www.munkaruhadebrecen.hu), amely az Eladó által biztosított Termékek adott időszakra vonatkozó, aktuális kínálatát tartalmazza, ideértve az ’Akciós Termékeket’ és a ’Újdonságként’ megjelölt termékeket is. A Termékkatalógus a fenti internetes oldalon való közzétételétől annak visszavonásáig hatályos. Az Eladó törekszik arra, hogy a Termékkatalógusban feltüntetett termékek naprakészek és frissek legyenek, továbbá, hogy az az Eladó biztosítani tudja a Vevőnek, e tekintetben azonban kifejezetten tájékoztatja a Vevőt, hogy az Termékkatalógus nem minősül ajánlattételnek az Eladó részéről, amely így az Eladót nem kötelezi. Új Termékkatalógus megjelenése és közzététele automatikusan hatálytalanítja az előző Termékkatalógust.
  6. Reklamáció: a Vevőnek a megvásárolt Termékkel kapcsolatban felmerült kellékszavatossági igényének az Eladó irányában történő bejelentése, amely a jelen ÁSZF rendelkezései szerint történik.
  7. Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének helye, mely Magyarország területén található és amely különbözik az Eladó telephelyétől.
  8. Szállítási okmány: az Eladó által kibocsátott számla vagy fuvarlevél, amelyek alapján történik a megrendelt Termékek átadásának és átvételének igazolása az Eladó és a Vevő között.
  9. Termék: a Termékkatalógusba kínált és specifikált áru, és/vagy bármilyen – a Vevő egyéni igénye alapján készült – munkaruházati- és munkavédelmi termék / eszköz.
  10. Vevő: az a személy, aki a jelen ÁSZF­ben leírtakkal összhangban megrendeli az Eladótól a Termékeket.
 3. Szerződés
  1. A Szerződés a Vevő és az Eladó között létrejön:
   1. a Vevő megrendelésének Eladó részére történő elküldésével és annak Eladó általi visszaigazolásával;
   2.  a Vevő és az Eladó között egyedi szerződés megkötésével.
  2. A fenti módokon megkötött szerződésekre a jelen ÁSZF „Szerződés”-ként hivatkozik.
  3. A Szerződés fajta és mennyiség szerint meghatározott adásvételi szerződésnek minősül, amelyre a megkötés időpontjában hatályos jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 4. Termék megrendelése
  1. A Vevő a Termékkatalógusban kínált Termékekre vonatkozó Megrendelését írásban (postai úton, futárral, faxon, elektronikus úton elküldve az Eladó felé) küldi meg az Eladónak.
  2. Megrendelés az Eladó számára munkanapokon 8:30­16:30 óra között kézbesíthető. Az Eladónak a fent meghatározott munkaidőn kívül kézbesített Megrendelések a következő munkanapon 8:30 órakor tekintendők kézbesítetteknek.
  3. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg másként vagy az Eladó kifejezetten el nem fogadja a hiányos Megrendelést, a Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
   1. a Vevő cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, ennek hiányában más megfelelő azonosító adata, adószáma,
   2. a Vevő nevében a Megrendeléssel kapcsolatban (beleértve a szállítmány átvételét) eljárni jogosult személy családi és utóneve, és kapcsolattartási adatai (telefon, fax, e­mail). Amennyiben megrendelő a fenti adatokat megadja, Eladó úgy tekinti, hogy Megrendelő személy jogosult rendelést leadni a Vevő nevében, vagy a rendelést a Vevő hivatalos képviselője jóváhagyta.
   3. a megrendelt Termék típusa, mennyisége és ára az Árjegyzék szerint,
   4. a Termék jelölése az Termékkatalógusban szereplő tételek szerint (cikkszám),
   5. a Termékek átadására és átvételére meghatározott cím (szállítási cím), amennyiben ez különbözik az Eladó telephelyétől,
   6. cégkivonat, vállalkozói engedély másolata, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolata a Megrendelés mellékleteként az első kapcsolatfelvétel során, vagy a későbbiekben az Eladó kifejezett kérésére.
  4. A Megrendelés ajánlatnak minősül, amelyhez a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) vonatkozó rendelkezései szerint kötve van. A Vevő elfogadja, hogy a Termékkatalógusban szereplő képek csak illusztrációk, illetve a különböző eszközök kijelzőin egyes színek, színárnyalatok másként jelennek meg, ezért a termékek a valóságban eltérhetnek a Termékkatalógusban látottaktól.
  5. Az Eladó jogosult elutasítani vagy megfelelő határidő biztosítása mellett kiegészítésre visszaadni a Vevőnek az olyan Megrendelését, amely nem felel meg a jelen ÁSZF­ben leírtaknak.
  6. Az Eladó jogosult bármikor utólagosan ellenőrizni a Megrendelés leadására való jogosultságot a faxon és / vagy e-mailben érkező – vagy egyéb írásos Megrendelésen lévő – aláírás összevetésével a Vevő által megküldött, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintával. Bármilyen hiányosság felmerülése esetén – elsősorban a Termékek megrendelésére jogosult személyek adataiban talált eltéréseknél, vagy a Megrendelésen lévő aláírás és a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta hitelesítés közötti eltérés esetén – az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelés szerinti teljesítést, vagy kérni a Megrendelés utólagos írásos megerősítését.
  7. Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés Eladó részére történő megküldése napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló összes, esedékes fizetési kötelezettségét.
  8. Amennyiben az Eladó nem rendelkezik a Vevő által kért határidőben a teljesítéshez szükséges mennyiségű megrendelt Termékkel, ezt írásban vagy telefonos úton haladéktalanul közli a Vevővel. Ezt követően az Eladó a Vevőt a megrendelt Termékekre vonatkozóan várólistára sorolja és a Megrendelését foglalási nyilvántartásban (ún. rezerváció) vezeti, kivéve, ha a Vevő a Megrendelést (vagy annak egy részét), ezen közlést követően visszavonja. A Felek a Megrendelés várólistára való sorolása esetén köteles egyeztetni a megrendelt Termékek teljesítésének idejéről. Amennyiben az ilyen Megrendelés teljesítése nem történik meg legkésőbb egy hónapon belül, úgy az ilyen Megrendelés visszavontnak tekintendő.
  9. A Szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelést az Eladó írásban visszaigazolja (postai úton, futárral, faxon, elektronikus úton elküldve). Ha az Eladó nem tudja biztosítani az Árjegyzékben feltüntetett árat a Vevőnek, ezt a visszaigazolásában köteles jelezni, amely esetben a Szerződés csak akkor jön létre, ha a Vevő a módosított árat elfogadja.
  10. A Megrendelés leadása önmagában nem minősül Szerződésnek, az visszaigazolásig lemondható és módosítható a Vevő által. A módosítás és a lemondás joga azonban ez esetben sem gyakorolható visszaélésszerűen. Az Eladó visszaélésszerűnek tekinti, ha a Vevő
   1. a Megrendeléseit egymást követően egynél többször lemondja,
   2. a Megrendeléseinek több mint 40 %-át egynél többször lemondja,
   3. egy Megrendelését 3-nál többször módosítja.
  11. Egyedi Termék megrendelésére és teljesítése külön megállapított szállítási­ és árfeltételekkel történik. Az Egyedi Termékre irányuló Vevői Megrendelés (ajánlat) nem vonható vissza.
 5. A Termékek ÁTADÁSA
  1. Ha Felek másként nem rendelkeznek, a Termékek az Eladó telephelyén (4025 Debrecen, Postakert utca 2.) kerülnek átadásra a Vevő részére. Ha Vevő a megrendelt árut az előre egyeztettet időpontban nem veszi át és ezt előzetesen nem jelzi az Eladónak, az Eladó választása szerint jogosult (i) a Szerződéstől egyoldalúan, mindenféle Eladót terhelő költség nélkül elállni és a Terméket értékesíteni; vagy (ii) a Megrendelt Terméket napi 200,- Ft + ÁFA összegért a Vevő számára megőrizni. A Vevő köteles átvenni a megrendelt Termékeket és az átvétel során a szállítmányt rendesen átnézni és ellenőrizni.
  2. Kiszállítás esetében a Termékeket Eladó a Megrendelésben megadott szállítási címen egy – Vevő által meghatározott – helyre pakolja le. A Termékek átvételét a Vevő írásban igazolja a Szállítási okmányon, amivel a Vevő igazolja a Termékekre vonatkozó átvett dobozok számának egyezését, és azok külső sértetlenségét is. A Vevő felelőssége, hogy a Termékek átvételét az erre jogosult személy végezze.
  3. A Vevő előre értesíti az Eladót a Termékek a Szállítási helyen történő átvételére jogosult személyek jegyzékéről. Ennek hiányában vagy amennyiben ilyen személy nincs jelen az egyeztetett helyszínen vagy az Eladó telephelyén a Termékek átadásakor, úgy az Eladó a Vevő képviseletében megjelent személyt vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termékek átvételére jogosult személynek. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termékek átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem követelheti ebből kifolyólag a Szerződés érvénytelenítését / megszüntetését vagy a Szerződésből következő kötelezettségei alól való mentesülést. A Vevő kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a Termékeket átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik
  4. Amennyiben a szállítást követően a szállítmánnyal kapcsolatban bárminemű kétség merülne fel a Szállítási okmányokon szereplő, nem megfelelői vevői rendelés miatt, a Termékek szállítása megfelelően teljesítettnek, és a Vevő által átvettnek tekintendő, kivéve, ha a Vevő bebizonyítja, hogy az Eladónak tudnia kellett arról, hogy a szállítás a hozzá tartozó Megrendeléssel ellentétben történt.
  5. Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a Termékek átvételére megadott szállítási hely módosulásáról. Az értesítés időpontjáig a Termékek eredeti szállítási helyekre történő szállítása szerződésszerű teljesítésnek minősül, és Eladó nem felel a Termékek ilyen szállításával kapcsolatban keletkezett esetleges késedeleméért vagy károkért.
  6. A Termékek Szállítási okmánnyal igazolt átvétele pillanatában (azaz a birtokbaadáskor) a kárveszély átszáll a Vevőre. Az átadott és átvett Termékek tulajdonjoga csak a Termékek ellenértékének teljes kifizetését követően száll át a Vevőre (tulajdonjog fenntartás).
  7. AZ Eladó kijelenti, hogy Eladó által a Termékkatalógusban kínált Termékek megfelelnek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott minőségi feltételeknek.
  8. Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A Vevő köteles az Eladó részére átadni a megrendelt Termékek szállításához szükséges összes információt vagy magyarázatot. A Vevő átvételi késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék szállítási határidejére a Vevő átvételi késedelme halasztó hatályú).
 6. Ár és fizetési feltételek
  1. Az Eladó által a Vevő Megrendelése alapján rendelkezésre bocsátott Termékek árait az Árjegyzék vagy az Eladó által a visszaigazolásban feltüntetett ár határozza meg. Egyedi Termékek esetében a Felek egyedi árakban állapodnak meg.
  2. Az Eladó árai bruttó árak és forintban értendőek.
  3. Az ár tartalmazza az Eladó összes, a Termékek szállításával kapcsolatos költségeit (elsősorban a Termék csomagolását, megjelölését, a megfelelő okmányok, szállítólevelek kiállításának költségét, valamint a szállítás biztosítását a szállítási helyre, beleértve a biztosítást, amennyiben a felek a Szerződésben nem állapodtak meg másként), amennyiben a megrendelés értéke eléri a 30.000 Ft + ÁFA értéket. Amennyiben a Megrendelés értéke nem éri el a 30.000 Ft + ÁFA értéket, úgy a szállítás díj ellenében történik (szállítási díj), melynek mértéke 2.000 Ft + ÁFA. Ha a Vevő a Terméket a telephelyen veszi át, az Eladó csak és kizárólag a csomagolás díját jogosult költségként felszámolni, amelynek összege nem haladhatja meg az 500 Ft + ÁFA összeget.
  4. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg másként, a Vevő fizetési kötelezettségeinek a Termék átvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles eleget tenni, az Eladó bankszámlájára történő banki átutalással.
  5. Az ár a ténylegesen szállított Termékekért kerül megfizetésre, mégpedig az Eladó számlája alapján, melyet a Termékek Vevőnek való szállításának dátumával állít ki és a Termékek szállítmányával együtt a szállítási helyre kézbesít vagy az Eladó telephelyén ad át.
  6. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.
  7. Az Eladó saját egyedi döntése alapján bármikor jogosult a fentiektől eltérően előzetes fizetésre áttérni, amely esetben jogosult előzetes készpénzfizetést vagy banki átutalást kérni a Vevőtől a Termékek átadása ellenében, amelyet a Vevő kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogad.
 7. ELÁLLÁSI JOG (CSAK FOGYASZTÓKRA IRÁNYADÓ)
  1. A Ptk. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 15/2014. (II.26.) kormányrendelet vonatkozó szabályai alapján csak és kizárólag a fogyasztókat illeti meg automatikusan elállási jog.Fogyasztó az, aki kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (magánszemély), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz („Fogyasztó”). Ez alapján jogi személy Vevő nem élhet az indoklás nélküli elállás jogával, viszont a szavatossági jogokkal igen.
  2. A Fogyasztó jogosult tizennégy 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni (akár a 14. naptári napon is) a Szerződéstől. A 14 napos határidő a terméknek átvételének napjától kezdődik.
  3. Az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot a Fogyasztó köteles írásban (postán vagy e-mailben) eljuttatni jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek egyikére. Az Eladó a postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát veszi figyelembe. Az Eladó az emailben vagy faxon történő elállás esetén az e-mail vagy fax küldésének idejét veszi figyelembe. Elállás esetén a Fogyasztó köteles rendelt termékeket mielőbb, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eljuttatni az Eladó telephelyére vagy az Eladó által megbízott személynek átadni.
  4. Az Eladó az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül visszafizeti a Fogyasztónak a vásárlás teljes összegét, beleértve a szállítási díjat is. Az Eladó a szállítási díjat csak a legolcsóbb szállítási díj mértékéig köteles visszafizetni. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.
  5. A visszatérítés módja a fizetési móddal megegyezik, de a Fogyasztó beleegyezésével más módon is történhet. Más visszafizetési mód esetén a Fogyasztót többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai címért az eladót felelősség nem terheli, az ebből adódó késedelemért az eladó nem vonható felelősségre.
  6. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó által a termékért fizetett összeget, amíg a termékek nem érkeztek meg az Eladó telephelyére vagy a Fogyasztó egyértelműen nem bizonyítja, hogy a terméket visszaküldte. Az utánvéttel, vagy címzett fizet megjelöléssel feladott Termékeket az Eladó nem veszi át.
  7. A Fogyasztó a rendelt termék csomagolását kibonthatja, a terméket megtekintheti és kipróbálhatja, ugyanakkor a Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az Eladó követelheti a szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését.
  8. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben:
   1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
   2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (Egyedi Termék);
   3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
  9. Az elállási jog mellett a termék hibája esetén a Fogyasztó a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. E tekintetben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó nem a saját, hanem kereskedelmi partnerei termékeit értékesíti. A Vevő által kezdeményezett termékszavatossági igényérvényesítés minden esetben a Vevő és az adott kereskedelmi partner illetve gyártó között lehetséges, melyben az Eladó a Vásárló kérésére közvetítő szerepet vállalhat.
 8. KELLÉKSZAVATOSSÁG
  1. Általános szabályok
   1. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy:
    1. a Vevő a panaszkezelés folyamatának elején egyértelműen igazolja (pl. számla bemutatása), hogy a terméket az Eladónál vásárolta.
    2. a Vevő a problémás terméket saját költségén juttatja el az Eladó telephelyére. A panasz pozitív elbírálása esetén a csere- vagy javított termék szállítási díját az Eladó viseli.
   2. A reklamáció tárgyát képező terméket - mivel speciális területen került alkalmazásra - az Eladó csak szennyeződésmentesen, ruházatot csak mosott, vegytisztított állapotban veszi át. A szennyezett terméket az Eladó munkahigiéniai okok miatt tisztításig visszautasítja.
   3. A hiba észlelésekor a ruha, cipő vagy eszköz használatát a Vevő felfüggeszti annak érdekében, hogy a további használat ne növelje a hiba mértékét és tegye teljesen selejtté a kifogásolt eszközt.
   4. Az Eladó a nem részletezett kérdésekben a Ptk. szerint jár el.
   5. A Vevő az Eladóval szemben, hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kivétel, ha az eladó a vásárlót előzőleg tájékoztatja a termék ismert hibájáról.
   6. A kellékszavatosság érvényesítésére az áruátvételtől (teljesítéstől) számított 2 éven belül van lehetőség. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az eladóval.
   7. Kellékszavatossági igény akkor érvényesíthető, ha a Termék hibás, azaz teljesítéskor nem felel meg a minőségre vonatkozó jogszabályoknak vagy szerződésben foglaltaknak.
   8. Nem érvényesíthető a kellékszavatosság, ha
    1. az Eladó a Vevőt a vásárlás előtt tájékoztatta a hibáról;
    2. a hibára termékszavatosság érvényesítése folyamatban van;
    3. a kellékszavatosság érvényesíthetőségi ideje lejárt.
   9. A Fogyasztónak minősülő vásárló (természetes személy) esetén a kellékszavatossági idő első 6 hónapja alatt az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a teljesítést követően keletkezett, utána a Vevőt, a Fogyasztónak nem minősülő Vevő (nem természetes személy) esetében azonban már a teljesítés pillanatától kezdve a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés előtt megvolt.
   10. Jogos kellékszavatossági igény esetén a hibás termék kijavítását vagy cseréjét kérheti a Vevő. Ha a választott megoldás teljesítése lehetetlen vagy az Eladónak a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét vagy az Eladó sem a kijavítást, sem a kicserélést nem vállalja vagy az Eladó a javításnak vagy cserének 14 napon belül nem tud eleget tenni, akkor a Vevő a vételár arányos leszállítását kérheti, a hibát az Eladó költségére saját maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat.
   11. A kellékszavatossági felelősség alapján a Vevő az őt megillető jogokat az Eladónál reklamáció útján érvényesíti, amelyet a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles megtenni, amennyiben a jelen ÁSZF­ben leírtakból vagy a Szerződésből más nem következik.
  2. Fogyasztónak nem minősülő Vevőkre irányadó speciális szabályok
   1. A Fogyasztónak nem minősülő Vevőkre (azaz céges Vevőkre) a fenti szabályok az alább módosításokkal irányadóak.
   2. A Fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében az átvételnél látható hibák (a továbbiakban „Látható hibák”) alatt értendő:
    1. a Termékek mennyiségi hibája, amely alatt a Szállítási okmányon szereplő, és a valóságban átvett csomagmennyiség vagy termékmennyiség közötti különbség értendő, beleértve a nem megfelelő Termékek kézbesítését, vagy
    2. a Termékek minőségi hibája, melyet a Vevő észlelt, vagy megfelelő gondosság mellett az átvétel során észlelhetett volna a Termékek átvételét követően.
   3. A Látható hibákat a Vevő köteles legkésőbb a Termékek átvételét követő 10 munkanaponbelül jelezni. A Látható hibák bizonyítása a Vevő kötelezettsége. A Termékek Megrendelésben meghatározott mennyisége és szállított és átvett mennyisége közötti eltérés nem tekintendő hibának, ha a Felek a részteljesítést nem zárták ki.
   4. Rejtett hibák alatt értendők az egyéb, nem látható hibák, tehát azok a hibák, melyek a Termékek átvétele idején vitathatatlanul léteztek, azonban a Vevő ezeket a tőle elvárható legnagyobb körültekintés és gondosság mellett sem észlelhette („Rejtett hibák”). A Rejtett hibák bizonyítása minden esetben a Vevő kötelezettsége.
   5. A Vevő köteles a Termékek átvétele során elvégezni a Termékek ellenőrzését a látható hibák kiderítése céljából. A Vevő kötelessége szállításkor az átvett Termékek számát a Szállítási okmányon igazolni.
   6. Az Eladó az általa jogosnak ítélt reklamációt a lehető legközelebbi időpontban rendezi, legkésőbb a reklamáció kézbesítésétől számított 30 napon belül. Az új teljesítés is elismert reklamációnak számít az Eladó részéről. Az Eladó kijelenti, a Vevő pedig kifejezetten elfogadja, hogy a Vevő által határidőn túl érkezett reklamációját az Eladó nem köteles vizsgálni és ezzel kapcsolatban a Vevő nem érvényesíthet semmilyen követelést sem az Eladóval szemben.
   7. Az Eladó különösen nem vállal felelősséget a Termékek következő hibáiért:
    1. a Termék csomagolásának hibái, melyek a Termékek átadása és átvétele során nem lettek megreklamálva és jegyzőkönyvezve,
    2. a Termék mechanikai sérüléséből eredő hibák, melyek okozója a Vevő vagy harmadik személy.
   8. A rendelésre, bizonylatra vonatkozó folyamatban lévő reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt a Termékek árának meg nem térítésére, kivéve, ha az Eladó és a Vevő nem egyeznek meg másként.
 9. Kézbesítés
  1. Amennyiben az egyes esetekre a Szerződés nem határozza meg az adott nyilatkozat, értesítés vagy közlés konkrét formáját (a továbbiakban „Értesítés“), úgy a Szerződés szerinti összes Értesítést írásban szükséges megtenni, és a másik fél számára postai úton, futárral, faxon, vagy elektronikus úton (e-mailben) kézbesíteni, a jelen pont szerinti kapcsolattartási helyre.
  2. Az Értesítés kézbesítettnek tekintendő:
   1. postai ajánlott küldemény telephelyére vagy a címzett által megadott kapcsolattartási címre történő megküldése esetén a feladást követő harmadik munkanapon;
   2. faxon történő kézbesítés esetén attól a pillanattól, amikor a küldő faxkészülék igazolást nyomtat ki az adott fax elküldéséről a címzett megfelelő faxszámára, amennyiben ez munkanapokon 8:30 – 16:00 óra között történik, ellenkező esetben a következő munkanapon 8:30 órakor;
   3. elektronikus úton történő kézbesítésnél az adott elektronikus levél elküldése pillanatától a címzett adott e­mail címére, amennyiben ez munkanapokon 8:30 – 16:30 óra között történik, ellenkező esetben  a  következő  munkanapon 8:30 órakor, és amennyiben az elektronikus levél elküldéséről a küldő elektronikus igazolást kap (kivéve a Megrendelések kézbesítése).
 10. Kártérítés
  1. Az Eladó honlapján (www.munkaruhadebrecen.hu), az Árjegyzékben és a Termékkatalógusban található információk jóhiszeműen kerültek feltüntetése, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó nem vállal felelősséget.
  2. A Vevő az Eladó honlapját (www.munkaruhadebrecen.hu) kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.
  3. Amennyiben az Ügyfél a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladónak. Amennyiben az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
  4. Mindkét szerződő fél felelősséggel tartozik a másik félnek a Szerződésből következő jogi kötelezettségek megsértésével okozott károkért, kivéve, ha bebizonyítja, hogy egyrészt úgy járt el, ahogy az az adott esetben általában elvárható, másrészt a kár a felelősségét kizáró ok(ok)ból következett be.
  5. Felelősséget kizáró oknak tekintendő bármilyen olyan esemény – vagy események összessége – melyek a felelős fél megfelelő ellenőrzésén kívül állnak, bekövetkezésük a fél akaratától független, és akadályozzák a felet a Szerződésből következő kötelezettségek teljesítésében.
  6. A felelősséget kizáró körülmények bekövetkezéséről az érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet, ellenkező esetben elveszíti a jogát e körülmények következményeinek érvényesítésére. A körülmények fennállásának megszűnése után az érintett fél köteles azonnal értesíteni a másik felet a pótteljesítés időpontjáról. Az Eladó teljesíti a jelen bekezdésben szereplő kötelezettségeit az ilyen körülmények létrejöttéről/megszűnéséről a saját hivatalos internetes oldalán (www.munkaruhadebrecen.hu) való tájékoztatás közzétételével.
  7. Amennyiben nincs kifejezetten más rendelkezés, a felek nem fizetnek kölcsönösen egymásnak kártérítést:
   1. a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkező kieső nyereségért; kivéve, amennyiben a kár a felelős fél csalási szándékán alapuló magatartás, szándék vagy gondatlanság következményeként keletkezik; és
   2. a szóban leadott Megrendeléssel kapcsolatban keletkező károkért;
  8. Az Eladónak nem keletkezik kötelezettsége az olyan szerződést biztosító mellékkötelezettségek (pl. kötbér) teljesítésére, olyan esetben, amikor a teljesítés elmaradása az Eladónak nem volt felróható, vagy nem teljesítése a felelősséget kizáró körülmények okán történt.
 11. Bizalmas információk
  1. A szerződéskötési tárgyalások során, valamint a Szerződés teljesítése során a Felek szándékosan vagy véletlenül kölcsönösen információkat szolgáltathatnak egymásnak, melyek az információt nyújtó Fél üzleti titkának minősülnek, vagy az információt nyújtó Fél ezeket bizalmasnak minősíti (a továbbiakban „Bizalmas információk”).
  2. Bizalmas információnak tekintendő:
   1. az Eladó, és a Vevő között megkötött szerződések, kivéve a jelen ÁSZF; továbbá
   2. minden információ, amely üzleti titok részét képzi, vagy képezhetné, mindenekelőtt a kereskedelmi­ vagy marketingtervek, ajánlatok, beleértve az árajánlatokat, mindennemű szerződési javaslatok, harmadik féllel kötött megállapodások vagy egyéb egyezmények, információk gazdasági eredményekről, kereskedelmi partnerekkel való kapcsolatokról, amennyiben ezek átadásuk idején írásos formában láthatóan „bizalmas“ jelölést kaptak, amennyiben az átadásuk szóban történt, és így is bizalmasnak lettek jelölve, úgy szükséges, hogy az átadó Fél ezeket írásos formában újból láthatóan bizalmasnak jelölje, legkésőbb a szóban történő hozzáférhetővé tételtől számított tíz (10) napon belül.
  3. A fogadó szerződő Fél a Bizalmas információk tekintetében titoktartásra kötelezett, ezeket kizárólag arra a célra használhatja, amelyre az átadó szerződő Fél rendelkezésre bocsátotta őket, és erre kötelezi minden munkavállalóját vagy a Bizalmas információkhoz hozzáférő egyéb személyeket.
  4. Amennyiben a Bizalmas információk írásos formában vagy számítógépes szövegfájlok formájában lesznek rendelkezésre bocsátva, úgy az átadó szerződő Fél köteles figyelmeztetni az átvevő szerződő Felet az ilyen anyag bizalmas jellegére, ennek megjelölésével legalább a címoldalon.
  5. A jelen cikkely szerinti titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az esetleges törvényi kötelezettségekre, az információ átadására, az erre jogosult állami vagy közigazgatási szervek és egyéb jogosult alanyok kérésére.
  6. A jelen cikkely szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is érvényben marad, az adott Bizalmas információ – az információt átadó Fél vagy harmadik fél által történő – nyilvánosságra hozataláig.
 12. A Szerződés időtartama és megszűnése
  1. A Szerződés a Megrendelés elfogadásának napjával vagy a keretszerződésben meghatározott nappal lép életbe, amennyiben nincs ettől eltérő egyéb megállapodás.
  2. A Szerződés
   1. a Vevő által megküldött Megrendelés teljesítésének idejére kerül megkötésre, vagy
   2. határozott időre kerül megkötésre, amennyiben az időtartamát Szerződés meghatározza, vagy
   3. határozatlan időre kerül megkötésre.
  3. Amennyiben a Szerződés határozott időre kerül megkötésre, úgy a Szerződés megszűnik:
   1. teljesítéssel, vagy
   2. a meghatározott időtartam elteltével, vagy
   3. a felek megállapodása alapján a Szerződés idő előtti kölcsönönös megszüntetésével, vagy
   4. a Szerződés jelen ÁSZ-ben szereplő okok miatti azonnali hatályú rendkívüli felmondással,
   5. amennyiben a Felek nem állapodnak meg másként.
  4. Amennyiben a Szerződés határozatlan időre kerül megkötésre, úgy a Szerződés megszűnik:
   1. a felek kölcsönönös megállapodása alapján a Szerződés megszüntetéséről, vagy
   2. bármely szerződő Fél indoklás nélküli írásos felmondása alapján, egy hónapos felmondási idővel, mely felmondási idő első napja a felmondás másik Félnek való kézbesítését követő hónap első napja, amennyiben a Felek nem állapodnak meg másként (rendes felmondás), vagy
   3. azonnali hatályú rendkívüli felmondással a jelen ÁSZF-ben szereplő okok miatt és módon, amennyiben a Felek nem állapodnak meg másként.
  5. Amennyiben a Felek a Szerződésben nem állapodtak meg másként, a Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással a másik félnek kézbesített írásos értesítés alapján, a rendkívüli felmondás okainak megnevezésével szüntethető meg, a rendkívüli felmondásról szóló értesítés másik Félnek való kézbesítés időpontjától. A rendkívüli felmondás okai a következők:
   1. a másik Fél ellen jogerősen felszámolási, csőd­ vagy a társaság megszüntetésére irányuló bármilyen egyéb (törvényességi felügyeleti, kényszertörlési) eljárás indul, ill. csőd­ vagy végelszámolási eljárást kezdeményez maga ellen,
   2. a Vevő jogosult továbbá rendkívüli felmondással élni az Eladó részéről történt súlyos szerződésszegés okán, mely alatt értendő az Eladó Szerződés szerinti kötelezettségeinek ismételt nem teljesítése, melyet az Eladó az ilyen nem teljesítésre figyelmeztető írásos felszólítástól számított 30 (harminc) napos határidőben sem orvosol.
  6. Az Eladó jogosult továbbá rendkívüli felmondással élni a Vevő részéről történt súlyos szerződésszegés okán, mely alatt értendő:
   1. 14 (tizennégy) napot meghaladó késedelem az Eladó által a Vevőnek a Szerződés értelmében számlázott fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban, vagy
   2. ismételt késedelem az Eladó által a Vevőnek a Szerződés értelmében számlázott követelés kifizetésével kapcsolatban, vagy
   3. a Szerződésben meghatározott kötelezettség egyéb súlyos megszegése a Vevő részéről.
  7. Rendkívüli felmondással megszűnik a Felek Szerződésből következő összes kötelezettsége, kivéve:
   1. azon kötelezettségeket, melyek jellegüket tekintve a Szerződés megszűnését követően is érvényben maradnak, így elsősorban a kártérítésről és a szerződést biztosító mellékötelezettségekről szóló rendelkezésekben szereplő jogok és kötelezettségek, és
   2. a Vevő kötelezettségei az elkészült Termékek, vagy annak egy része árának kifizetése kapcsán.
  8. A rendkívüli felmondással:
   1. nem létezőnek tekintendők a megküldött Megrendelések (vagy azok részei) a Termékek szállítására, melyek nem kerültek kiszállításra; azon Termékek vonatkozásában, melyek kiszállításra kerültek, de még nem lettek kifizetve, a Szerződés érvényben marad, és a Vevő köteles ilyen termékek egyeztetett árát kifizetni az Eladónak, amennyiben az Eladó nem értesíti a Vevőt arról, hogy az ilyen Termékek árának megtérítése helyett kéri azok visszaszolgáltatását;
   2. nem létezőnek tekintendők a megküldött Megrendelések (vagy azok részei) a Termékek leszállítására, melyek nem kerültek kivitelezésre; az Eladónak jogában áll kiszámlázni a Termék valós beszerzésének költségeit, a Vevő pedig köteles kifizetni az ilyen Termékek egyeztetett árát és költségeit.
  9. A Szerződés megszűnésével kapcsolatos minden Értesítést postai úton szükséges megküldeni, ajánlott levél formájában a másik Fél megadott kapcsolattartási címére, a küldemény kézbesítettnek tekintendő a postai úton való kézbesítés időpontjától. Kézbesítettnek tekintendő az olyan Értesítés is, melynek átvételét a címzett elutasította, melyet nem vettek át a megőrzési időn belül, vagy melyet kézbesítetlenül küldték vissza, a kézbesítés napjának pedig az a nap tekintendő, amelyen a feladó erről a tényről értesült.
  10. A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
 13. Vegyes rendelkezések
  1. Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a Szerződésben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a Szerződésből következő kötelezettségek teljesítését.
  2. A Vevő nem jogosult átruházni és engedményezni a Szerződésből következő jogait és kötelezettségeit sem részben, sem egészben az Eladó előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy alaptalanul nem utasítja el ilyen jóváhagyás megadását.
  3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, és csak olyan személyes adatokat dolgoz fel, melyek a nyilvánosan elérhető adatfájlokból hozzáférhetők.
  4. A Szerződés megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
  5. Minden olyan kérdésben, amelyben a Felek a Szerződésben nem állapodtak meg, jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
  6. A jelen ÁSZF támogató jelleggel irányadó abban az esetben is, amikor az Eladó külön feltételekben egyezik meg a Vevővel Egyedi Termékekre. Az írásos megállapodásokban lévő különbözőségek esetén elsődlegesen a külön megállapodások rendelkezései érvényesek.
  7. Minden szerződésmódosítást és kiegészítést, melyben a Felek írásban állapodtak meg, írásos formában kell megtenni, és ellátni a Vevő és az Eladó képviseletére jogosult személyek aláírásával.
  8. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvényét veszti, a jogszabályokkal ellentétessé, vagy behajthatatlanná válik, ez semmiképp nem érinti, sem nem befolyásolja a többi rendelkezés hatályát vagy behajthatóságát.

Debrecen, 2021. március 9.

Komplett-Text Bt.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása